מטרתו של פרויקט ה- World Value Survey  לבחון בצורה השוואתית את ערכי הציבור ועמדותיהם ביחס לנושאים חברתיים מרכזיים. במחקר ובתיאוריה על התפתחות חברתית-כלכלית קיימים שני טיעונים מתחרים בנוגע למידת ההשפעה של שינויים כלכליים על ערכים חברתיים. הטיעון הראשון מצביע על התכנסות ערכית בין חברות ומדינות, כתוצאה משינוי כלכלי הנובע מתהליכי מודרניזציה.

הסבר זה מדבר על ירידה במרכזיות של ערכים מסורתיים והחלפתם בערכים מודרניים. הטיעון השני מדבר על שימור והמשכיות ערכית בחברות שונות, בשל העצמאות של ערכי החברה ביחס לתנאים הכלכליים. במסגרת פרויקט זה נערכו מאז שנת 1980 בארבע תקופות זמן שונות, סקרי דעת קהל זהים בלמעלה מ- 60 מדינות. מחקר בינלאומי מסוג זה מאפשר להשוות את מידת המסורתיות או המודרניות של הערכים בהם מחזיק הציבור במדינות שונות, ולבחון את הגורמים המשפיעים על השינויים בערכים אלו. בשנת 2001 הועבר הסקר לראשונה בישראל, כחלק מהגל הרביעי של העברת הסקר בעולם. ממצאי סקר זה מאפשרים ללמוד על הערכים בהם מחזיק הציבור בישראל תוך השוואה עם הממצאים שהתקבלו במדינות אחרות.
המחקר בישראל התבצע בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל וכלל 1,199 מרואיינים. איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר 2001. 

פרטים נוספים אודות הפרויקט ניתן למצוא באתר: www.worldvaluessurvey.org את קובץ הנתונים הבינלאומי ניתן להזמין באתר של מאגר הנתונים במדעי החברה, האוניברסיטה העברית ירושלים:  isdc.huji.ac.il