מכון ב.י. כהן  ביצע בשנים 2006 עד 2009 מחקר על השתלבות ילדים במערכת החינוך בישראל. המחקר הינו חלק מקונסורציום המחקר The German-Israeli Migration and Societal Integration research consortium. הקונסורציום חוקר את ההשתלבות של ילדי מהגרים בגרמניה ובישראל ואת תוצאותיה. הקונסורציום מורכב מחוקרים מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, קרימינולוגיה והבלשנות מאוניברסיטאות שונות בגרמניה (Berlin, Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Jena, Leipzig, and Mannheim) ובישראל (בר אילן, חיפה, האוניברסיטה העברית ותל אביב).

פרויקט "ילדים במערכת החינוך", והקונסורציום כולו, מומן על-ידי מענק משרד החינוך הגרמני, BMBF, ובוצע על-ידי צוות מחקר במכון. במסגרת המחקר נחקרה השתלבותם של בני ובנות מהגרים מארצות חבר העמים לשעבר, במערכות החינוך של ישראל וגרמניה תוך השוואתם לבני וותיקים בשתי הארצות.

למחקר שלוש מטרות:
1. לזהות את אפיוני התלמידים ומשפחותיהם, המשפיעים על מידת השתלבותם של בני העולים במערכת החינוך בשלביה השונים.
2. להשוות את תהליך ההישג של בני עולים לזה של בני וותיקים.
3. להשוות את מידת השתלבותם של בני העולים בארץ לבני מהגרים מקבוצות דומות בגרמניה.

רואיינו אמהות וילדים בכיתות הרלוונטיות למחקר. השאלון הועבר במסגרת הכוללת שאלות על מגוון רחב של נושאים הקשורים למערכת החינוך, בילוי זמן וקשרים חברתיים ומשפחתיים.

עורכי הסקר

פרופ' נח לוין-אפשטיין פרופסור לסוציולוגיה, ראש מכון ב.י. כהן.

פרופ' יוסי שביט פרופסור לסוציולוגיה.