פרויקט ה- International Social Survey Program) ISSP ) הינו תוכנית בינלאומית למחקרים חברתיים. זוהי קבוצת עבודה המורכבת מנציגים של מוסדות מחקר ממדינות שונות המשתפות פעולה בביצוע סקרי דעת קהל שנתיים במטרה לשפר ולתרום למחקר השוואתי בין מדינות. תחילתה של התוכנית בשנת 1985 בשיתוף פעולה מחקרי בין גרמניה בריטניה ארה"ב ואוסטרליה וכיום חברות בה 45 מדינות. בשנת 1989 הצטרפה ישראל לתוכנית ומשמשת כמזכירות הפרוייקט החל בשנת 2008.


לפרויקט מספר עקרונות מנחים: ביצוע סקרי אוכלוסייה כבסיס למחקר השוואתי; בחירת נושאים בעלי משמעות חברתית רחבה; שיתוף כל המדינות בהכנת כל שאלון; הבטחת איכות גבוהה ואחידות מתודולוגית; הכללת מערך מקיף של משתני רקע בשאלונים.
איסוף הנתונים מתבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בכול מדינה (בישראל נאספים הנתונים הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי, והראיונות מתבצעים בעברית, רוסית וערבית).
במסגרת ה-ISSP נערכים סקרים בנושאים בעלי חשיבות חברתית, הנקבעים במועצה המתאמת של הגוף: הנושאים שנחקרו כוללים עמדות בנוגע לעבודה, משפחה ותפקידי מין, זהות לאומית, הפרט והמדינה, איכות הסביבה, אי-שוויון חברתי, דת, רשתות חברתיות ופנאי וספורט. תוצאות הסקרים מאורגנים בקבצים עבור כל מדינה בנפרד וכן כקובץ משותף לכל המדינות. ממצאי הסקרים יוצאים לאור במסגרת הפרסום דעות בעם (גיליונות 2,4,7,8,10,13,14).
הנתונים שנאספו במסגרת פרויקט ה- ISSP עומדים לרשותם של חוקרים וסטודנטים המעוניינים לבצע מחקרים המבוססים על סקרים חברתיים בישראל, וכן למעוניינים במחקר השוואתי בינלאומי.
את קבצי הנתונים ואת שאלוני המחקר באנגלית ניתן להזמין במאגר הנתונים בירושלים באתר isdc.huji.ac.il.
מידע נוסף אודות הפרויקט ניתן למצוא באתר www.issp.org.

נושאי הסקרים